อำเภอนครชัยศรี

อำเภอนครชัยศรีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาไทย ตั้งอยู่ที่บ้านลานแหลม หมู่ ๔ ตำบลวัดละมุด โดยได้รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาไทยจัดแสดง และบริเวณบ้านยังเป็นสถานที่ฝึกการทำหัตถกรรมผักตบชวา


อุทยานปลาวัดห้วยพลู
อุทยานปลาวัดห้วยพลู ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลห้วยพลูห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ประมาณ 11 กิโลเมตร


ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง
ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมปทวน มีจำหน่ายอาหาร ผลไม้นานาชนิด และแพปลา ทั้งยังมีบริการล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำนครชัยศรี ชมวิถีชีวิตชุมชน และเที่ยวชมวัดต่าง ๆ


วัดศีรษะทอง
เป็นวัดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะในแต่ละวันจะมีประชาชนนิยมมาสักการบูชา
พระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดนี้เป็นจำนวนมาก ด้วยคติความเชื่อที่ว่าพระราหูนั้นเป็นเทพซึ่งสามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ได้ ดังนั้น จึงเกิดพิธีกรรมในการบูชาพระราหูขึ้นเพื่อช่วยให้โชคร้ายอันอาจจะเกิดขึ้นนั้น บรรเทาลงหรือกลับแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีงามกับชีวิต